เรือนไทยแต่เก่าก่อน

posted on 16 Sep 2008 13:36 by thai-thaihousemodel in thai-house

 

English

เรือนไทยแต่เก่าก่อน

ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และเป็นที่ยอมรับจากนานาอารยประเทศ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีความสวยงาม และสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแต่มีศิลปะผสมผสานอย่างลงตัว เช่นเดียวกับการปลูกสร้างบ้านเรือนของไทยในสมัยก่อน ที่ปลูกสร้างด้วยเรือนไม้สักทั้งหลัง

 

 

 

การสร้างเรือนไทย เป็นการแสดงภูมิปัญญาของคนไทยที่ใช้เกณฑ์การปลูกสร้างตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศของแต่ละภูมิภาค การปลูกบ้านเรือนได้ถ่ายทอดคตินิยมของคนไทย โดยเริ่มต้นจากการเลือกสถานที่ปลูกเรือน การลงเสา การดูฤกษ์ยาม รวมถึงการตั้งพระภูมิเจ้าที่

"บ้านเรือนไทย" เป็นหลักฐานชิ้้้นสำคัญยิ่งในการศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มชนแต่ละพวก แต่ละถิ่นฐาน แต่ละภาคของไทย  รวมถึงการศึกษาทางประวัติศาสตร์ต่างๆ  นั่นก็คือการบอกเล่าความเป็นมา การบอกกล่าวถึงพัฒนาการในการดำรงชีพของมนุษย์ในวิถีแบบไทยๆ

 

 

 

   การปลูกสร้างบ้านเรือนไทย เป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย ที่ฝากไว้แก่รุ่นลูกรุ่นหลาน ทั้งหมดทั้งมวลล้วนมาจากการใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา และเคารพสภาพแวดล้อมได้อย่างมีเหตุผล รายละเอียดและองค์ประกอบของเรือนไทยทุกส่วน ล้วนมีที่มาที่ไปเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวไทย

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันความทันสมัย และความสะดวกสบายต่างๆนาๆ จะเข้ามาแทนที่วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความดีงามของไทยจนแทบจะเลือนหายไป แต่บ้านเรือนไทยอันทรงคุณค่าก็ยังถูกถ่ายทอด จากรุ่นสู่รุ่นเสมอมา เอกลักษณ์และความเป็นไทย ที่วิจิตรบรรจงและสวยงามน่าภาคภูมิเช่นนี้  จึงควรคงไว้ให้อยู่คู่ชาวไทยตลอดไป

    

 

 

 

edit @ 16 Sep 2008 14:32:47 by thaihouse

edit @ 16 Sep 2008 14:42:24 by thaihouse

edit @ 17 Sep 2008 10:09:25 by thaihouse

edit @ 17 Sep 2008 11:21:09 by thaihouse

Comment

Comment:

Tweet